Apie projektą kabinetų atnaujinimą

Projekto pradžia 2021-04-08

Projekto pabaiga 2023-03-01

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą LT03-2-SAM-K01-012 „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“, finansuojamą  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšomis.

Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis, siekiant pagerinti prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus

Įgyvendinant projektą, siekiama Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose pagerinti sveikatos rizikų prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus.

Labai svarbu prevencinį darbą vykdyti jaunesniame amžiuje, kuomet vaikai ir jaunimas yra imlesni ir formuoja savo įpročius, kuriuos, be kita ko, gali perduoti ir savo aplinkai, juos supantiems suaugusiesiems. Šį darbą svarbu atlikti vaikams ir jaunimui patrauklia ir įtraukia forma. Sklandžiam šios veiklos vykdymui ir jos tęstinumo užtikrinimui būtina atitinkama aplinka ir infrastruktūra – priemonės, kurios padėtų tinkamai, patrauklia forma ir naudojant inovatyvius metodus  vykdyti edukacinę funkciją, skatinti prevenciją. Tuo pačiu su įsigytomis priemonėmis dirbantys sveikatos priežiūros specialistai įgis galimybių geriau atpažinti vaikų sveikatos rūpesčius ir galės suteikti vaikams reikiamą pagalbą.

Investuojant į sveikatos priežiūrą,  skatinamas sveikas gyvenimo būdas ir taip mažinama būsimų susirgimų rizika. Klaipėdos rajone bus suremontuoti 9 kabinetai ir 20 kabinetų bus aprūpinti metodinėmis priemonėmis. Kartu su partneriais bus suremontuota iš viso 15 sveikatos kabinetų ir aprūpinta metodinėmis priemonėmis iš viso 39 kabinetai.

 

Palanga

Projekto ,,Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“  lėšomis Palangos miesto savivaldybėje jau suremontuoti 3 ir atnaujinti 4 sveikatos kabinetai, kuriuose visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas jau teikia visuomenės sveikatos specialistai.

Sveikatos priežiūros kabinetuose esančios darbo vietos yra atnaujintos įsigijus naujų baldų (stalų, kėdžių, spintų), kušečių, daugiafunkcinių spausdintuvų, mobiliųjų telefonų. Projekto lėšomis iš viso numatyta įsigyti daugiau kaip 1000 vnt. įrangos ir metodinių priemonių, būtinų prevencinio darbo vykdymui ir tinkamam sveikatos kabinetų aprūpinimui. Didžioji dalis metodinių priemonių skirtos psichikos sveikatos stiprinimui ir priklausomybių prevencijos vykdymui. Dalis jų jau yra įsigyta ir artimiausiu metu pasieks Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigas. Paslaugomis atnaujintuose ir metodinėmis priemonėmis pagerintuose kabinetuose pasinaudos ne mažiau kaip 220 Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigas lankančių mokinių. Iš viso švietimo įstaigas Palangos miesto savivaldybėje  lanko 2789 mokiniai (2021-09-01 duomenimis).

Projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie prevencijos gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo bei leis efektyviau gerinti savivaldybės vaikų ir jaunimo fizinę bei psichinę būklę. Projekto metu atnaujinti bei priemonėmis aprūpinti ikimokyklinių bei mokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai tęs veiklą ir po projekto įgyvendinimo, todėl ir toliau bus siekiama projekto tikslų bei sveikatos priežiūros srityje vaikams bei jaunimui bus teikiamos kokybiškos paslaugos .

 

Skuodas

Projekto ,,Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“  lėšomis Skuodo rajono savivaldybėje suremontuoti 3 sveikatos kabinetai, kuriuose visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas jau teikia visuomenės sveikatos specialistai. Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje, Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje ir Ylakių gimnazijojesveikatos kabinetai papildyti ir atnaujinti naujomis priemonėmis.

 

Klaipėdos rajonas

Klaipėdos rajone jau atnaujinti 9 sveikatos  kabinetai, kuriuose jau visai netrukus visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teiks visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Projekto metu darbo kokybei ir našumui gerinti įsigyta kompiuterinės įrangos: 20 mobiliųjų telefonų, 13 nešiojamųjų kompiuterių, 18 spausdintuvų, 100 planšetinių kompiuterių, 10 mini garso kolonėlių, vaizdo kamerų su mikrofonais, 4 interaktyvių grindų sistemos.

Projekto dėka  sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai bus aktyvesni ir integruoti į bendruosius ugdymo dalykus.

 

Projektas pasibaigė 2023-03-01

2023-03-01 užbaigtas projektas LT03-2-SAM-K01-012 „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“ finansuojamą  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšomis.

Projekto lėšomis atnaujinti ir metodinėmis priemonėmis aprūpinti 40 sveikatos kabinetų, penkiolikoje įvykdyti paprastojo remonto darbai (3 Palangoje, 3 Skuodo rajone ir 9 – Klaipėdos rajone.). Bendrai visi partneriai įsigijo apie 2 tūkst. vnt. įvairios reikalingos įrangos ir metodinių priemonių, būtinų prevencinio darbo vykdymui ir tinkamam sveikatos kabinetų aprūpinimui. Iš šių priemonių apie 80 proc. yra psichikos sveikatos stiprinimui ir priklausomybių prevencijai skirtos priemonės. Šis projektas padės užtikrinti vienodą sveikatos stiprinimo ir sveikatos išsaugojimo, prevencinių veiklų prieinamumą savivaldybėse.

Projekto metu Klaipėdos rajone atnaujinti 9 sveikatos priežiūros kabinetai, 22 sveikatos priežiūros kabinetai aprūpinti sveikatos mokymo priemonėmis, kurių iš viso įsigyta 665 vnt.,  naujų sveikatos mokymo priemonių pagalba pravesta daugiau nei 50 užsiėmimų, priemones įvertinti  jau spėjo daugiau nei 500 mokinių

Skuodo rajono savivaldybėje atnaujinti 3 sveikatos priežiūros kabinetai, 8  aprūpinti sveikatos mokymo priemonėmis, kurių įsigyta 256 vnt.,  naujų sveikatos mokymo priemonių pagalba pravesta daugiau nei 20 užsiėmimų, kurių metu priemones išmėgino daugiau nei 250 vaikų.

Palangos miesto savivaldybėje atnaujinti 3 sveikatos priežiūros kabinetai,  7 sveikatos priežiūros kabinetai aprūpinti sveikatos mokymo priemonėmis, kurių iš viso įsigyta 992 vnt,  ugdymo įstaigose panaudojant projekto metu įsigytas metodines priemones pravesta daugiau nei 70 sveikatos mokymo veiklų, kuriose dalyvavo  per 1200 mokinių.

 

 

Project started 2021-04-08

Project ended 2023-03-01

The Public Health Bureau of Klaipėda District Municipality together with partners – Klaipėda District Municipal Administration, the Public Health Bureau of Palanga City Municipality and Skuodas District Municipal Administration are implementing the Project LT03-2-SAM-K01-012 “Inclusive health education in a health-promoting environment” funded under the “Health” Programme of the European Economic Area Financial Mechanism.

Providing health rooms in pre-primary and school education institutions with methodological tools to improve prevention and reduce health inequalities.

 

The Project aims to improve the prevention of health risks and reduce health inequalities in pre-primary and school education institutions in Klaipėda County.

It is very important to carry out preventive work at a younger age, when children and young people are more responsive and develop their habits, which inter alia they can also pass on to their environment and to the adults around them. It is important to do this work in a way that is attractive and engaging for children and young people. In order to ensure the smooth performance and continuity of this activity, the appropriate environment and infrastructure are needed – the means to enable the educational function and to promote the prevention in an appropriate and attractive way and using innovative methods. It would also enable health professionals working with the acquired tools to better identify health concerns of children and help them.

Investments in healthcare promote healthy lifestyle and minimise the risk of future diseases. In Klaipėda district, 9 rooms will be renovated and 20 rooms will be equipped with methodological tools. Together with partners, a total of 15 health classrooms will be renovated and 39 classrooms will be equipped with methodological tools.

 

Palanga

Using funds of the Project “Inclusive health education in a health-promoting environment” in Palanga City Municipality, 3 health rooms have already been refurbished and 4 upgraded and public health specialists are now providing public health services there.

The workstations in the health care rooms have been upgraded with new furniture (tables, chairs, cabinets), couches, multifunction printers and mobile phones. The Project funds are earmarked for purchase of a total of more than 1,000 pieces of equipment and methodological tools necessary for the implementation of preventive work and for the proper provision of the health rooms. Most of the methodological tools are intended for strengthening of mental health and prevention of addictions, and some of them have already been purchased and will soon reach educational institutions of Palanga City Municipality. At least 220 pupils attending educational institutions of Palanga City Municipality will benefit from the services in the renovated and improved rooms. The total number of pupils attending educational institutions in Palanga City Municipality is 2,789 (as of 1 September 2021).

The Project outcomes will directly contribute to improving prevention and reducing health inequalities and will more effectively enhance the physical and mental well-being of children and young people in the municipality. The health rooms in pre-primary and school education institutions, which have been renovated and supplied with equipment as part of the Project, will continue to operate after its implementation and the achievement of the Project goals and the provision of quality health services to children and young people will therefore continue.

 

Skuodas

Using funds of the Project “Inclusive health education in a health-promoting environment” in Skuodas District Municipality 3 health rooms have been renovated and public health specialists are already providing public health services there. The health services are available in Ylakiai nursery-kindergarten, Mosėdis nursery-kindergarten and Ylakiai gymnasium.

 

Klaipeda district

 

In Klaipėda district, 9 healthcare rooms have already been renovated and will soon be used by public health specialists to provide public health services.

During the Project, the following computer equipment was acquired for improving the quality and productivity of work: 20 mobile phones, 13 laptops, 18 printers, 100 tablets, 10 mini-speakers, video cameras with microphones, 4 interactive floor systems, in order to enhance and integrate healthy lifestyle activities into the general education curriculum.

Project ended 2023-03-01

2023-03-01 project LT03-2-SAM-K01-012 “Inclusive health education in a health-enhancing environment” was completed. The project was funded by the “Health” program of the Financial Mechanism of the European Economic Area.

With the funds of the project, 40 public health worker’s cabinets were renovated and equipped with methodological tools. Simple repair work was carried out in fifteen (3 in Palanga, 3 in Skuodo district, and 9 in Klaipėda district.). In total, all partners purchased about 2 thousand various necessary equipment and methodological tools which are important for the implementation of preventive work and the proper function of health cabinets. About 80 percent of these purchased tools are for improving mental health and preventing addictions. This project will help to ensure equal availability of health promotion, health preservation and will ensure accesability to preventable measures in the district of Klaipėda.

During the project, 9 healthcare cabinets were fully renovated in the Klaipėda district, 22 healthcare offices were equipped with health promotion and education tools, of which a total of 665 units were purchased. Purchased tools were already used during 50 lectures and more than 500 students were able to experience the benefits of these new health promoting tools.

In the municipality of Skuodas district, 3 health care cabinets were fully renovated and 8 cabinets were equipped with health education tools. To equip these cabinets 256 health promotion gandgets were purchased. More than 20 classes were organized using the new health education tools. During these 20 classes more than 250 children experienced the benfits of these gadgets.

In Palanga city municipality, 3 health care cabinets were fully renovated and 7 health care cabinets were equipped with health education tools, of which a total of 992 units were purchased, and more than 70 health education classes were organised in educational institutions using the methodical tools purchased during the project. These tools were used by over 1200 students.

Skip to content