Įstaigos veikla

Biuro pagrindinės veiklos sritys – organizuoti ir teikti prieinamas ir tinkamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės reglamentuojamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta bendradarbiavimo tarp savivaldybių sutartyje.

 1. visuomenės sveikatos stebėsena;
 2. visuomenės sveikatos stiprinimas;
 3. visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas);
 4. valstybinių visuomenės sveikatos programų, tarpinstitucinius veiklos planų, savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiuose dokumentuose numatytų visuomenės sveikatos priemones įgyvendinimas;
 5. vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra ir jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas;
 6. privalomasis sveikatos mokymas;
 7. kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos Respublikos teisės aktais;

Pagal kompetenciją vykdo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas visose gyventojų amžiaus grupėse pagal prioritetus šiose poveikio srityse: užkrečiamų ligų, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika, priklausomybių, rūkymo, alkoholio, narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimas, fizinio aktyvumo, tinkamos mitybos, kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimas, psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika, sveiko senėjimo skatinimas, sveikatos netolygumų mažinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. Stebėsena vykdoma savivaldybių teritorijose, siekiant gauti išsamią informaciją apie šių teritorijų bendruomenių visuomenės sveikatos būklę, visuomenės sveikatai darančius įtaką veiksnius, kitus visuomenės sveikatos rodiklius bei planuoti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

Visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, vykdo šias funkcijas:

 1. renka, kaupia savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklių duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius;
 2. kasmet rengia savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą;
 3. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą už praėjusius metus iki gruodžio 31 d. pateikia savivaldybės administracijos direktoriui;
 4. remdamasis duomenimis, teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl visuomenės sveikatos rodiklių ir savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimo gerinimo;
 5. atsako už savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybę;
 6. teikia informaciją visuomenei.

Informacija apie veiklą šioje srityje pateikta dalyse sveikatos statistika→kasmetiniai duomenys ir sveikatos statistika→tyrimai.

Visuomenės sveikatos stiprinimas

Visuomenės sveikatos stiprinimas apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą.

Visuomenės sveikatos ugdymas – valstybės ir savivaldybių bei pilietinės iniciatyvos priemonių, formuojančių sveiką gyvenseną, visuma.

Informacija apie veiklą šioje srityje pateikta dalyse gyvenk sveikai, naujienos, projektai, bendradarbiavimas, prevencinės programos.

Visuomenės sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose

Sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Sveikatos priežiūros uždaviniai:

 1. vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;
 2. ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;
 3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.

Informacija apie veiklą šioje srityje pateikta dalyse sveikatos sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose→darželiuose ir sveikatos priežiūra ugdymo įstaigose→mokyklose.

Vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra ir jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas